Teak Invest är ett bra komplement till aktier. Det är en investering med bra avkastning och begränsad risk, med lite längre placeringshorisont.

Göran Andersson, placeringsrådgivare

FSC - Forest Stewardship Council

Hittills har cirka femton certifieringsorganisationer ackrediterats av FSC.

KPMG Forest Certification Services Inc.
Kanada

Eurocertifor - BVQI Program of BVQI France
Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA)
Frankrike

GFA Consulting Group GmbH
Tyskland

Istituto per la Certificazione e i Servizi per Imprese dell' Arrendemento e del Legno (ICILA)
Certiquality (CQ)
Italien

Fundación vida para el bosque A.C. (VIBO)
Mexiko

QUALIFOR, SGS South Africa (SGS)
Sydafrika

Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)
Institut für Marktökologie (IMO)
Schweiz

Control Union (CU) (former SKAL International)
Nederländerna

BM TRADA Certification Ltd (TT)
Woodmark, Soil Association (SA)
Storbritannien

SmartWood, Rainforest Alliance (SW)
Scientific Certification Systems (SCS)
USA

( Källa: http://www.fsc-sverige.org)

Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell medlemsorganisation med huvudkontor i Bonn, Tyskland. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

FSC verkar för ett frivilligt ackrediteringsprogram för organisationer och företag som certifierar skogsbruk. I FSCs Principer och Kriterier finns övergripande riktlinjer som gäller generellt över hela världen. Certifieringssystemet ska anpassas till de olika ländernas lokala förutsättningar och en av FSCs viktigaste uppgifter är därför att stödja arbetena för utvecklande av nationellt anpassade FSC-standarder.

FSC bildades i september 1993 i Toronto på initiativ av företrädare för miljöorganisationer, skogsbrukare, urbefolkningsorganisationer och miljömärkningsorganisationer från 25 olika länder. Produkter certifierade enligt FSC-standard ska komma från skogar som är brukade på ett ansvarsfullt sätt ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel.

FSC har fem inkomstkällor:

 • avgifter för ackrediteringsprocessen för potentiella certifierare
 • licensavgifter för certifierarnas användande av FSC märket
 • donationer, FSC accepterar bidrag från ideella organisationer, stiftelser, statliga källor och privatpersoner under förutsättning att inga krav är kopplade till bidraget som kan påverka FSCs oberoende och integritet
 • medlemsavgifter
 • intäkter från kapitalförvaltning

Högsta beslutande organ för FSC är dess Generalförsamling. Det består av tre kammare, en för ekonomiska intressen, en för miljö och en för sociala intressen med vardera en tredjedel av rösterna.

FSCs styrelse har nio medlemmar för vilka ledamöterna väljs på tre år. Två av ledamöterna ska företräda ekonomiska intressen medan övriga representerar miljö och sociala intressen.

FSCs tio principer

Nedan redovisas en sammanfattning av FSCs tio principer. Under respektive princip finns ett antal kriterier vilka ej anges i denna sammanfattning. Besök FSC:s webbsida för den fullständiga versionen www.fsc-sverige.org.

 1. Överensstämmelser med lagar och FSCs Principer
  Skogsbruket ska respektera alla tillämpliga lagar i landet där det äger rum, internationella avtal och överenskommelser som landet förbundit sig att följa samt överensstämma med alla FSCs Principer och Kriterier.
 2. Ansvar beträffande ägande- och nyttjanderätter
  Långsiktiga ägande- och nyttjanderätter till mark och skogsresurser ska vara klart definierade, dokumenterade och lagligt fastställda.
 3. Urbefolkningars rättigheter
  Urbefolkningars lagliga eller hävdunna rättigheter att äga, nyttja och sköta sina marker, territorier och resurser ska erkännas och respekteras.
 4. Förankring i samhället och arbetarnas rättigheter
  Skogsbruket ska bibehålla eller förstärka de lokala samhällenas och de anställdas sociala och ekonomiska välfärd.
 5. Skogens nytta
  Skogsbruket ska uppmuntra effektivt nyttjande av skogens mångfald av produkter och värden för att säkerställa ekonomisk livskraft och ett vitt spektrum av miljömässiga och sociala nyttigheter.
 6. Påverkan på miljön
  Skogsbruket ska bevara biologisk mångfald och därmed förbundna värden, vattenresurser, jordar samt unika och känsliga ekosystem och genom detta upprätthålla skogens ekologiska funktionerna och integritet.
 7. Skötselplaner
  En plan avpassad efter brukningsåtgärdernas omfattning och intensitet, ska upprättas, följas och ajourhållas. De långsiktiga skogsbruksmålen, och hur de nås, ska finnas klart angivna.
 8. Uppföljning och utvärdering
  Skogstillstånd, avkastning av skogsprodukter, leveransvägar och skötselåtgärder, och därvid förbundna sociala och miljömässiga konsekvenser, ska följas upp och utvärderas i former som anpassas efter brukningsåtgärdernas omfattning och intensitet.
 9. Skogar med högt bevarandevärde
  Urskogar, skogar av naturskogskaraktär och områden av stor miljömässig, social eller kulturell betydelse ska bevaras. Sådana områden får inte ersättas med trädplanteringar eller övergå i annan användning.
 10. Plantageskogsbruk
  Plantager ska planeras och skötas i överenskommelse med Principerna och Kriterierna 1-9, samt i enlighet med Kriterierna under princip 10. Plantagerna kan bidra till att tillfredsställa världens behov av skogsprodukter och medföra social och ekonomisk nytta i olika avseenden, och de ska vara ett komplement till skötsel av naturliga skogar, och minska trycket mot dessa.

  Principerna 1-9 ratificerades av FSCs medlemmar och styrelse i september 1994. Princip 10 ratificerades av FSCs medlemmar och styrelse i februari 1996. Princip 10 ratificerades av FSCs medlemmar och styrelsen i februari 1996. Revideringen av Princip 9 och tillägget av kriterierna 6.10 och 10.9 ratificerades av FSCs medlemmar och styrelsen i januari 1999.

  Källa: FSC Document No. 1.2. Principles and Criteria for Forest Management.