Teak Invest är ett bra komplement till aktier. Det är en investering med bra avkastning och begränsad risk, med lite längre placeringshorisont.

Göran Andersson, placeringsrådgivare

Tropisk regnskog

ORDNING OCH REDA BLAND SKOGARNA.

Urskog
Skog som har utvecklats fritt sedan vår senaste istid. Den är alltså helt opåverkad av människans ingrepp.

Naturskog
Skog som bildats och bevaras genom självföryngring. Den har egenskaper i växt- och djurliv som påminner om urskog, men den behöver inte vara orörd.

Tropisk naturskog
Naturskog som växer i tropiska områden, främst runt ekvatorn.

Regnskog
Skog som växer i områden med en årsnederbörd av minst 1.500 mm. Regnskogar kännetecknas av att de ständigt är gröna och har en enorm artrikedom.

Produktionsskog
Produktionsskogar är skogar som är påverkade av människan, främst genom olika former av avverkning.

Både eftertraktad och oersättlig

Man kan få ny skog att växa på skövlad mark, men knappast med samma rikedom som den ursprungliga skogen. Regnskogsskövlingen är särskilt omtalad. Men även andra tropiska naturskogar är hotade. Vad är egentligen tropisk naturskog? Och vad är regnskog?

Naturskog är som orörd urskog, fast inte orörd
Naturskog kallas skog som bildas och består genom att den föryngrar sig själv. Det betyder inte att den måste vara helt orörd av människan, men den ska ha vissa naturliga drag och egenskaper. En naturskog liknar en urskog, skillnaden är att en urskog inte kan vara påverkad av människan.

Tropisk naturskog – naturskog som växer i tropiskt klimat
Det som kallas för naturskog växer på många ställen, t.ex. i Sverige. Här växer dock inte tropisk naturskog. Den tropiska naturskogen växer enbart där klimatet är fuktigare och varmare, t.ex. i områden runt ekvatorn. Där finns mängder av outforskade växt- och djurarter.

Regnskog är detsamma som tropisk naturskog - åtminstone ibland
Regnskog är ständigt grön och finns bara i områden med mycket hög nederbörd. Det finns två sorters regnskog: tropisk och tempererad. Ett tropiskt område har en medeltemperatur som alltid ligger över 18°C. En tropisk naturskog kan alltså vara en regnskog, men det finns även andra sorters tropiska naturskogar i områden med lägre nederbörd.

Bevara den tropiska naturskogen
Det finns många anledningar att rädda de tropiska skogarna. När de tropiska skogarna försvinner så försvinner många växt- och djurarter. Ursprungs- och lokalbefolkningen hotas av avverkningen. De tropiska skogarna har en stabiliserande effekt på klimatet. Skogarna innehåller outforskad rikedom som kan ge t.ex. föda och mediciner.

För kommande generationers skull
De flesta av världens skogar är produktionsskogar. Produktionsskogar är skogar som är påverkade av människan, främst genom olika former av avverkning (Se Figur 1).


Figur 1 Världens skog 2005 (Källa: Skogsstyrelsen 2007)

En tredjedel av världens skogar är urskogar. En urskog består av växter och träd som hör naturligt hemma i den skogen. I en urskog kan man inte hitta några tydliga spår efter mänskliga aktiviteter som t.ex. avverkning. Ytan med urskog minskar varje år med ungefär 6 miljoner hektar. Det beror på att urskogar görs om till jordbruksmark men också på att man börjat avverka i skogen genom att plocka ut de mest värdefulla träden. Då är det ju inte längre en urskog utan en produktionsskog.

Bara en liten del av världens skogar är skogsplantager. Ett sätt att motverka skövlingen av den tropiska naturskogen är att enbart köpa odlat ädelträ. Det är just detta som Teak Invest möjliggör genom teakplantager i Panama.

(Källor: Svenska Naturskyddsföreningen, 2002. Nationalencyklopedin, 2004. Världsnaturfonden, 2004. Rainforestlive, 2004. The nature concervacy, 2004. SkogsSverige, 2004. Skogsstyrelsen 2007.)